Menu

Bill Cosby – Women don’t want to hear…


“Women don’t want to hear what you think. Women want to hear what they think – in a deeper voice.”
-Bill Cosby