Menu

Mikhail Baryshnikov – When I’m alone, I work…


“When I’m alone, I work sometimes with music, sometimes without and sometimes just listening to NPR.”
-Mikhail Baryshnikov