Menu

Napoleon Bonaparte – Men take only their needs…


“Men take only their needs into consideration – never their abilities.”
-Napoleon Bonaparte