Menu

Shahrukh Khan – I have lived in Mumbai…


“I have lived in Mumbai for more than 20 years, have my domicile here, my home and family here.”
-Shahrukh Khan