Menu

Xun Zi – Mencius said that human nature…


“Mencius said that human nature is good. I disagree with that.”
-Xun Zi